Echo_

186 tekstów – auto­rem jest Echo_.

Nie od­da­laj­my się od siebie, kiedyś może być za da­leko na powrót. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 23 kwietnia 2018, 22:58

Udając się na poszu­kiwa­nia siebie, uważaj. Możesz zna­leźć nie te­go, ko­go szukasz. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 17 marca 2017, 08:04

Przeszłość jest naj­większą wo­jow­niczką wszechczasów, ma na kon­cie mi­liar­dy ofiar.

Nikt jej nie po­kona, można uciekać w przyszłość, lub wal­czyć w te­raźniej­szości.

Pochłonie nas i tak, sta­niemy się jej częścią, uwięzioną w obu­sie­cznym mie­czu jej wysokości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 14 marca 2017, 23:43

Od­wra­cając ko­ta ogo­nem, uważaj na pazury. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 marca 2017, 19:53

Zmiany w życiu są łat­we. Trze­ba tyl­ko kopnąć w tyłek nasze za­dufa­ne w so­bie ego, dać po­liczek stracho­wi przed podążeniem inną drogą. To sta­bili­zac­ja jest trud­na, wy­maga od nas wyt­rwałości - wo­bec rodzi­ny, pra­cy, przy­jaciół. Cza­sem le­piej pos­ta­wić wszys­tko na jedną kartę, niż wciąż pa­sować, gdyż wyg­ry­wające roz­da­nie może nig­dy nie nadejść. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 marca 2017, 19:10

Ok­reśle­nie, że ludzie biorą udział w wyści­gu szczurów jest krzyw­dzące dla tych bied­nych zwierząt. One przy­naj­mniej dbają o swo­je społeczeństwo, nie zos­ta­wiając swoich w ty­le, dbają o swo­je dzieci oraz ro­zumieją, że siła jest w jed­ności. Cza­sem myślę, że jeżeli is­tnieje ja­kikol­wiek wyścig na tej pla­necie, to człowiek nie tyl­ko po­pełnił fal­start, ale także w ogóle nie po­winien brać w nim udziału. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 marca 2015, 05:30

Boję się, a co, a pan się nie boi? Przechodzi mnie dreszcz, gdy widzę, jak nasz świat zmie­rza ku upad­ko­wi przez głupotę i żądzę pieniądza. Na­wet, jeśli rein­karnac­ja is­tnieje, to czy nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 maja 2014, 20:58

Od­cięci od świata, nie za­wisną na la­tar­ni.Z poz­dro­wieniami dla Whitechocolatte. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 maja 2014, 20:41

Styks, kiedyś wy­pełniony złotem i ko­bieta­mi, dziś po brze­gi pełny ban­kno­tami i ropą. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 grudnia 2013, 17:30

Żyje­my w opar­ciu o ludzi,którzy nie mają możli­wości nas podtrzymać. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 września 2013, 03:34

Echo_

Echo? Jak można opisać Echo? Może być kobietą i mężczyzną, może być piękne i odrażające. Trwa tylko chwilę, a i tak zapada w pamięci do końca życia. Pomyślcie, w jaki sposób i gdzie kiedyś wywołaliście echo - przypomnicie je sobie w niemal niezmienionej postaci. Co najważniejsze - Echo jest wierne. Trzeba je tylko znaleźć, a odpowie na każde Twoje zawołanie. Potrzykroć.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Echo_

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

7 listopada 2018, 20:19Echo_ sko­men­to­wał tek­st Tak nap­rawdę ważna jest [...]

30 kwietnia 2018, 13:25.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie od­da­laj­my się od [...]

23 kwietnia 2018, 22:58Echo_ do­dał no­wy tek­st Nie od­da­laj­my się od [...]

10 sierpnia 2017, 22:14Echo_ sko­men­to­wał tek­st Czy człowiek bez cienia [...]

2 sierpnia 2017, 00:13Echo_ sko­men­to­wał tek­st Nie da się przejść [...]

10 czerwca 2017, 08:22Echo_ sko­men­to­wał tek­st Na smyczy

9 czerwca 2017, 22:26Echo_ sko­men­to­wał tek­st Na smyczy

2 kwietnia 2017, 16:57piórem2 sko­men­to­wał tek­st Udając się na poszu­kiwa­nia [...]