Echo_

188 tekstów – auto­rem jest Echo_.

Przeżyć to cho­ler­ne życie tak, aby na naszym nag­robku nie było na­pisa­ne "umarł, tak jak żył, nic nie zro­bił, nig­dzie nie był, nic nie przeżył". 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 grudnia 2018, 20:34

Jak żyć, kiedy wokół ty­le śmier­ci? Jak umierać, sko­ro wszędzie ty­le życia? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 listopada 2018, 22:23

Nie od­da­laj­my się od siebie, kiedyś może być za da­leko na powrót. 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 24 kwietnia 2018, 00:58

Udając się na poszu­kiwa­nia siebie, uważaj. Możesz zna­leźć nie te­go, ko­go szukasz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 marca 2017, 09:04

Przeszłość jest naj­większą wo­jow­niczką wszechczasów, ma na kon­cie mi­liar­dy ofiar.

Nikt jej nie po­kona, można uciekać w przyszłość, lub wal­czyć w te­raźniej­szości.

Pochłonie nas i tak, sta­niemy się jej częścią, uwięzioną w obu­sie­cznym mie­czu jej wysokości. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 15 marca 2017, 00:43

Od­wra­cając ko­ta ogo­nem, uważaj na pazury. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 11 marca 2017, 20:53

Zmiany w życiu są łat­we. Trze­ba tyl­ko kopnąć w tyłek nasze za­dufa­ne w so­bie ego, dać po­liczek stracho­wi przed podążeniem inną drogą. To sta­bili­zac­ja jest trud­na, wy­maga od nas wyt­rwałości - wo­bec rodzi­ny, pra­cy, przy­jaciół. Cza­sem le­piej pos­ta­wić wszys­tko na jedną kartę, niż wciąż pa­sować, gdyż wyg­ry­wające roz­da­nie może nig­dy nie nadejść. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 marca 2017, 20:10

Ok­reśle­nie, że ludzie biorą udział w wyści­gu szczurów jest krzyw­dzące dla tych bied­nych zwierząt. One przy­naj­mniej dbają o swo­je społeczeństwo, nie zos­ta­wiając swoich w ty­le, dbają o swo­je dzieci oraz ro­zumieją, że siła jest w jed­ności. Cza­sem myślę, że jeżeli is­tnieje ja­kikol­wiek wyścig na tej pla­necie, to człowiek nie tyl­ko po­pełnił fal­start, ale także w ogóle nie po­winien brać w nim udziału. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 marca 2015, 07:30

Boję się, a co, a pan się nie boi? Przechodzi mnie dreszcz, gdy widzę, jak nasz świat zmie­rza ku upad­ko­wi przez głupotę i żądzę pieniądza. Na­wet, jeśli rein­karnac­ja is­tnieje, to czy nie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 22 maja 2014, 22:58

Od­cięci od świata, nie za­wisną na la­tar­ni.Z poz­dro­wieniami dla Whitechocolatte. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 12 maja 2014, 22:41

Echo_

Echo? Jak można opisać Echo? Może być kobietą i mężczyzną, może być piękne i odrażające. Trwa tylko chwilę, a i tak zapada w pamięci do końca życia. Pomyślcie, w jaki sposób i gdzie kiedyś wywołaliście echo - przypomnicie je sobie w niemal niezmienionej postaci. Co najważniejsze - Echo jest wierne. Trzeba je tylko znaleźć, a odpowie na każde Twoje zawołanie. Potrzykroć.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Echo_

Użytkownicy
D E F
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

21 grudnia 2018, 12:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

20 grudnia 2018, 20:37danioł sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

19 grudnia 2018, 11:05silvershadow sko­men­to­wał tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

18 grudnia 2018, 20:35Echo_ sko­men­to­wał tek­st ***

18 grudnia 2018, 20:34Echo_ do­dał no­wy tek­st Przeżyć to cho­ler­ne życie [...]

30 listopada 2018, 21:41silvershadow sko­men­to­wał tek­st Jak żyć, kiedy wokół [...]

30 listopada 2018, 20:49wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Jak żyć, kiedy wokół [...]

30 listopada 2018, 18:15yestem sko­men­to­wał tek­st Jak żyć, kiedy wokół [...]

30 listopada 2018, 12:39zofija sko­men­to­wał tek­st Jak żyć, kiedy wokół [...]

29 listopada 2018, 22:23Echo_ do­dał no­wy tek­st Jak żyć, kiedy wokół [...]